ระเบียบและข้อกำหนดสำหรับสมาชิก

ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็นสามประเภทและมีคุณสมบัติดังนี้คือ

 1. สมาชิกสามัญ
  ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และ/หรือไลเซนส์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนวัตถุประสงค์เพื่อขายแฟรนไชส์และ/หรือไลเซนส์
 2. สมาชิกวิสามัญ
  ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ และ/หรือไลเซนส์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
  ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จากคุณสมบัติตามข้อ 5. แล้ว ยังต้องประกอบ ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
 4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
 5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
 6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

(2) กรณีนิติบุคคล

 1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร

ให้นำความในข้อ 6.(1) มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตาม ข้อ 10. ด้วย

สิทธิของสมาชิก

 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 4. เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายสมาคม
 6. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมตามมติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
 2. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม ตลอดจนต้องรักษาความลับในข้อประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 4. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบัติกิจการค้าในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 5. ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด
 6. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมจะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

15.1 ค่าลงทะเบียนการเป็นสมาชิกอัตรา 500 บาท
15.2 ค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกสามัญ ชำระค่าบำรุงปีละ 5,000 บาท
 2. สมาชิกวิสามัญ ชำระค่าบำรุงปีละ 2,000 บาท
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

ค่าบำรุงพิเศษ

สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษจำนวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครั้งคราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม

การพิจารณาคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ให้เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ นำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปหลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ

วันเริ่มสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงประจำปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้ กรณีนิติบุคคลนั้นมีกรรมการผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคน ให้กรรมการเพียงหนึ่งคนใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น

สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้แทน เพื่อให้ใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ ผู้แทนดังกล่าวใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้จนกว่านิติบุคคลนั้นจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

การขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ
 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 7. คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. กระทำการใดๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
  2. กระทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
  3. ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีและได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าที่ครบสามสิบวันแล้ว
สมัครสมาชิกสมาคม