FLA จัดทำข้อเสนอ-อุ้มแฟรนไชส์สู้โควิด-19

FLA จัดทำข้อเสนอ-อุ้มแฟรนไชส์สู้โควิด-19

จากวิกฤตการณ์ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างหนักและขยายเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนของประเทศไทย สร้างความเดือดร้อนและกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปทุกหย่อมหญ้า

ในส่วนของภาคธุรกิจ ซึ่งก็ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ เช่นกัน โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ธุรกิจเอสเอ็มอี และ ธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสเกลขนาดเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงระดับกลาง

อย่างไรก็ตาม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยภาครัฐในหลาย ๆ หน่วยงาน ต่างพาเหรดคลอดมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทุกประเภทธุรกิจ

ในส่วนของ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA) ภายใต้การบริหารโดย คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้คลอดมาตรการออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในสมาคมฯ ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตเชื้อไวรัสมรณะนี้ไปให้จงได้


ครม.นัดพิเศษ! ถกออก พ.ร.ก.เงินกู้ รับมือโควิดฯ

โดยล่าสุด (4 เม.ย.63) ได้มีความเคลื่อนไหวจากเจ้ากระทรวงพาณิชย์ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือ และสั่งการให้หน่วยงานทั้งหมดในกระทรวงฯ จัดทำโครงการเพื่อรองรับ พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. ประชาชน เกษตรกร และกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ
2. ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การพักชำระหนี้
3. เศรษฐกิจและสังคม (Local Economy) หรือ การช่วยเหลือเศรษฐกิจในรากฐานท้องถิ่น เช่น สหกรณ์ 
4. เสถียรภาพทางการเงินและเมื่อวันที่ 4 เม.ย.63 คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมFLA ได้ยื่นหนังสือต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้ คุณบุญประเสริฐ นายกสมาคมFLA ได้จัดทำ "ข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแฟรนไชส์" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พร้อมกับเป็นตัวแทนสอบถามในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมFLA  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอต่อภาครัฐเป็นลำดับต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือ ผปก.แฟรนไชส์
 
 โดยข้อเสนอแนะในเบื้องต้นจาก สมาชิกสมาคมFLA หลาย ๆ ท่านที่ร้องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างดังนี้


* ความช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการขยายตลาดสู่สากล

1.ให้เงินสนับสนุนในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล โดยการจ่ายค่าบูธแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ใน AEC ค่าตั๋วเครื่องบิน กิจการละ 2 คน ,  การออกงาน 1 ประเทศ , ค่าที่พัก ค่าเดินทาง กำหนดเป็น Budget ไว้ให้ Reimburse ได้ หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้ว เพื่อกระตุ้นให้แฟรนไชส์ซอร์ไทย มีการขยายตัวออกต่างประเทศอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ไตรมาศที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ถึง สิ้นปี พ.ศ.2565

2.ให้เงินสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ ในการวางระบบแฟรนไชส์ , สร้างเครื่องมือ คู่มือปฏิบัติการภาษาอังกฤษ , สัญญาแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษ เพื่อการขยายไปสู่ต่างประเทศ ไตรมาศที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ถึง สิ้นปี พ.ศ.2565

3.ยกเว้นภาษีให้แฟรนไชส์ซอร์ สำหรับรายได้จากค่า Franchise Fee & Royalty Fee และการขายสินค้าในระบบแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566)

4.จัดงบ Franchise Mission Out ในการเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และ Franchise Mission In โดยการเชิญนักธุรกิจต่างประเทศมาเจรจาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย 

5.ช่วยเหลือด้านภาษี ให้แฟรนไชส์ซอร์ สามารถนำค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ไปหักภาษีได้ 2 – 3 เท่า เพื่อประหยัดภาษี

6.ให้ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในการพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ให้แฟรนไชส์ซอร์กู้เพื่อพัฒนาระบบ ขยายธุรกิจ และขยายสาขาของตนเอง และให้ แฟรนไชส์ซี ที่ต้องการกู้เพื่อทำธุรกิจแฟรนไชส์ หรือผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ไทย

7.โดยการตั้งคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้และการให้สนับสนุน ประกอบด้วยภาครัฐ คือ DBD / DITP / SMEs Bank / สสว. / ม.ธุรกิจบัณฑิต และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)


จำนวนเปิดอ่าน : 305