วิสัยทัศน์

แนวความคิดและแนวทางการทำงานของสมาคม
  • เป็นสถาบันแห่งการรวบรวมฐานความรู้ในการประกอบกิจการแฟรนไชส์และไลเซนส์
  • เป็นสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์
  • เป็นสถาบันให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สมาชิกของสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง
  • เป็นสถาบันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง
  • เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานแฟรนไชส์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
  • เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับของสมาคมระดับโลก
คำขวัญสมาคมฯ (Slogan)
“STRONG & SHARING”
“เสริมสร้างพัฒนาแฟรนไชส์ไทยให้เข้มแข็ง แบ่งปันความรู้ พึ่งพาได้”

พันธกิจ (Mission)

ภายในปี 2022 จะต้องพัฒนาสมาคมให้มีความมั่นคง และพัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย