โครงสร้างสมาคม

การประชุมใหญ่และการเลือกนายกสมาคมฯ

ในการเลือกตั้งให้สมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใด เสนอชื่อของสมาชิกสามัญคนหนึ่งเป็นนายกสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ โดยต้องมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมรับการเสนอชื่อโดยวาจาหรือโดยหนังสือ

ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในที่ประชุมใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคม ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนอีกรอบหนึ่งในระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคม หากการลงคะแนนในรอบที่สองยังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนสูงสุดให้ใช้วิธีจับสลากในระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าว

ให้นายกสมาคมเป็นผู้เลือกคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญและ/หรือวิสามัญจำนวน ไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินสามสิบห้าคน เพื่อดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งละหนึ่งคน และตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

นายกสมาคมและกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปี และให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ขึ้นแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนายกสมาคมสิ้นสุดลงภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
 1. จัดดำเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
 2. เลือกตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ
 3. วางระเบียบการในการปฏิบัติงานสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 4. ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งปวง ในการทำกิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้
อำนาจหน้าที่กรรมการตำแหน่งต่างๆ
 • นายกสมาคม
  มีหน้าที่อำนวยการเพื่อให้การดำเนินของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดำเนินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
 • อุปนายก
  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 • เลขาธิการ
  มีหน้าที่ทำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 • เลขาธิการ
  มีหน้าที่ทำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 • เหรัญญิก
  มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทำบัญชีการเก็บเงิน รักษาและจ่ายพัสดุสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 • นายทะเบียน
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะการการจะได้มอบหมาย
 • ปฏิคม
  มีหน้าที่รักษาสำนักงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลต้อนรับตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 • ประชาสัมพันธ์
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
 • ตำแหน่งอื่นๆ
  ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด
การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ครบกำหนดออกตามวาระ
 2. ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ 17 วรรคสาม
 3. ขาดจากสมาชิกภาพ
 4. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ
 5. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 7. พ้นจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นนิติบุคคล
 8. พ้นจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือตาย ในกรณีนี้กรรมการผู้มีอำนาจคนใหม่จะเข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้
 9. นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งหรือออกตามวาระ
กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ นายกสมาคมอาจตั้งสมาชิกสามัญและ/หรือสมาชิกวิสามัญคนใดให้เป็นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ ให้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้ที่ตนแทน