กรรมการบริหารสมาคม

คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร
เลขาธิการสมาคม

คุณจิรภัทร สำเภาจันทร์
รองนายกสมาคม ฝ่ายฝึกอบรม

ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
รองนายกสมาคม ฝ่ายกฎหมาย

คุณณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์
รองนายกสมาคม ฝ่ายเหรัญญิก

คุณหนึ่งฤทัย ตวงโชคดี
รองนายกสมาคม ฝ่ายบิซคลัสเตอร์

คุณสุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
รองนายกสมาคม ฝ่ายวิชาการ

คุณธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป
รองนายกสมาคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณนภาพร แสงเทียนฉาย
รองนายกสมาคม ฝ่ายต่างประเทศ

คุณชัยยุทธ วชิรโรจน์ไพศาล
กรรมการบริหาร

คุณจักรพันธ์ พงศ์ไพฑูรย์
กรรมการบริหาร

คุณพัชรีย์ ชัยริมเรือง
กรรมการบริหาร

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
กรรมการบริหาร

คุณกวิน กิตติบุญญา
กรรมการบริหาร

คุณปัญญา ปะวะเวนะ
กรรมการบริหาร

คุณกวิน นิทัศนจารุกุล
กรรมการบริหาร

คุณศรีสลา ภวมัยกุล
กรรมการบริหาร

คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล
กรรมการบริหาร

คุณไชยะ สุริยพรพันธ์
กรรมการบริหาร

คุณเรืองเวทย์ แซ่เอ็ง
กรรมการบริหาร

คุณวรารัตน์ ศรรีตระกูล
กรรมการบริหาร

คุณกิตติ์ชญา ลือสุขประเสริฐ
กรรมการบริหาร

คุณปุณยวีร์ เกียรติชวนันต์
กรรมการบริหาร

คุณอรวรรณ กิจเชวงกุล
กรรมการบริหาร

คุณกวิสรา จันทร์สว่าง
กรรมการบริหาร

คุณธนูศิษย์ คิดทำ
กรรมการบริหาร

คุณภวิตา วงศ์กิติยา
กรรมการบริหาร

ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
กรรมการบริหาร

คุณวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริฐ
กรรมการบริหาร