คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

คุณวิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒร์
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต
ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณพริษฐ์ อนุกูลธนาการ
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณศักดา สวัสดิชีวิน
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณธนินวัฒน์ พรพัฒน์เดชอุดม
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณสุทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณกำธร อารีกิจเสรี
ที่ปรึกษาสมาคม

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
ที่ปรึกษาสมาคม

คุณจรัสภล รุจิราโสภณ
ที่ปรึกษาสมาคม